Gebruiksvoorwaarden

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de website borntolive.be (“Gebruiksvoorwaarden”)

  1. Instemming met de Gebruiksvoorwaarden

Welkom op de website “borntolive.be”. Deze website is eigendom van Chiesi NV/SA (hierna “Chiesi”) met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, Telecomlaan 9, met ondernemingsnummer 0826.654.883.

Gelieve de hiernavolgende Gebruiksvoorwaarden aandachtig na te lezen en te verifiëren vooraleer deze website te betreden of te gebruiken. Door het betreden of gebruiken van deze website, erkent u steeds de Gebruiksvoorwaarden te hebben gelezen, begrepen en daarmee in te stemmen. Door gebruik te maken van deze website, verklaart u zich tevens akkoord met de Gebruiksvoorwaarden. Chiesi houdt zich het recht voor om de Gebruiksvoorwaarden op ieder ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Deze wijzigingen treden in voege van zodra zij op de website zijn aangebracht. Door het verdere gebruik van de website wordt u geacht ook met de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden in te stemmen. Controleer daarom geregeld de website zodat u steeds van de laatste wijzigingen op de hoogte bent.

  1. Gebruik van de website

De informatie die u via deze website worden verstrekt, betreffen algemene informatie in verband met het therapeutische domein, zijnde astma.

De gebruikers van deze website verklaren dat zij zich op eigen risico toegang verschaffen tot de website en de inhoud daarvan. Noch Chiesi, noch de eventuele derden die betrokken zijn bij de ontwikkeling, de productie, de levering of het beheer van deze website zijn aansprakelijk voor enige schade of nadeel die voort zou vloeien uit de toegang of de onmogelijkheid tot toegang tot deze website, uit het gebruik of de onmogelijkheid tot gebruik van deze website of uit het feit dat u zich heeft gebaseerd op informatie die op deze website werd verschaft.

Alle beschikbare informatie en diensten op deze website en het gebruik dat u ervan maakt zijn onderworpen aan de Gebruiksvoorwaarden. U verbindt zich ertoe om deze website als een goede huisvader te gebruiken, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Indien u handelingen stelt die de werking van deze website kunnen schaden, verstoren, hinderen of onderbreken of die het gebruik of genot van de website door andere gebruikers zouden beletten, houdt Chiesi zich het recht voor u de toegang tijdelijk of definitief te blokkeren, onverminderd de mogelijkheid tot het ondernemen van juridische stappen.

  1. Privacybeleid en cookies

Chiesi hecht een groot belang aan het respecteren van de wetgeving inzake het privéleven van alle bezoekers van haar website. Wij vragen u dan ook het beleid van Chiesi over het gebruik van “cookies” en het eerbiedigen van de regels omtrent de bescherming van het privéleven grondig na te lezen, zodat u op de hoogte bent over uw rechten en hoe Chiesi uw persoonlijke gegevens (waaronder cookies) beschermt. U vindt hierover alle informatie in het luik “Privacy en cookiesbeleid”. Het Privacy en cookiesbeleid maakt integraal deel uit van de Gebruiksvoorwaarden.

  1. Informatie op de website

Chiesi zal redelijke inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website accuraat en actueel is, maar geeft geen waarborgen voor en verbindt zich geenszins tot de juistheid, relevantie, geldigheid, volledigheid of bruikbaarheid van de informatie. De toegang tot en het gebruik van deze website is dan ook geheel op eigen risico en onder eigen verantwoordelijkheid. Chiesi kan op elk moment inhoud toevoegen, wijzigen of verwijderen. Chiesi biedt geen enkele waarborg, uitdrukkelijk of stilzwijgend, in de ruimste mate dat dit niet wordt verboden door de toepasselijke wetgeving.

Chiesi of enige andere derde partij die betrokken is bij de ontwikkeling, productie, levering of beheer van deze website, zal niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor om het even welke rechtstreekse of onrechtstreekse schade, met inbegrip, maar zonder beperking, als gevolg van de toegang tot of het gebruik van deze website of het onvermogen of de onmogelijkheid om deze website te gebruiken, of van om het even welke fout of vergetelheid in de inhoud ervan. Deze beperking omvat eveneens schade aan uw computeruitrusting of informaticamateriaal en schade veroorzaakt door om het even welk computervirus dat uw computer of uw software kan aantasten.

Wij raden derhalve aan om alle informatie die u via deze website heeft verkregen nauwgezet te verifiëren voordat u ze in welke vorm dan ook (her)gebruikt. Ieder eventueel advies dat op deze website wordt gegeven, ontheft u niet van de verplichting om dit advies alsnog te controleren, desgevallend op basis van de met onze producten meegeleverde bijsluiters, veiligheidsinformatiebladen of technische specificaties. Indien u advies of aanwijzingen nodig heeft over onze producten of diensten, dan verzoeken wij u rechtstreeks contact met ons op te nemen.

  1. Verwijzingen naar andere websites

Deze website kan links of verwijzingen naar andere websites van derde partijen bevatten waarover Chiesi geen controle heeft. Deze links zijn louter een hulpmiddel en vrijblijvende dienst waarvoor Chiesi geen enkel aansprakelijkheid aanvaardt.

Vice versa kan u op deze website terecht komen via externe links op websites van of via communicaties van derde partijen waarover Chiesi geen controle heeft. Chiesi geeft geen waarborgen voor en verbindt zich geenszins tot de juistheid, relevantie, geldigheid, volledigheid of bruikbaarheid van de informatie verschaft door of vermeld op de websites van dergelijke derde partijen.

Chiesi kan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, verlies of kosten als gevolg van de inhoud verschaft via links of externe websites. De aanwezigheid van een link naar een website beheerd door een derde partij impliceert geenszins een goedkeuring of aanbeveling door Chiesi.

  1. Intellectuele eigendomsrechten

Alle auteursrechten, octrooien, databankrechten, merken, modellen, know-how, zakengeheimen, vertrouwelijke informatie, en alle andere intellectuele eigendomsrechten (“IP rechten”) verbonden aan deze website en/of de inhoud ervan, zijn het exclusieve eigendom dan wel licentie van Chiesi.

De inhoud van de website mag niet worden gekopieerd tenzij voor niet-commerciële doeleinden, en met behoud van alle IP Rechten ten behoeve van Chiesi. De inhoud van de website mag evenmin niet opnieuw worden gekopieerd, gereproduceerd of op eender welke andere manier verspreid worden. Met uitzondering van de hierboven uitdrukkelijk voorziene voorwaarden mag u -zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Chiesi- geen informatie, teksten of documenten van deze website of een deel ervan kopiëren, tonen, downloaden, verspreiden, wijzigen, reproduceren, heruitgeven en versturen, ongeacht het gebruikte middel, zij het elektronisch of op een andere manier, noch afgeleide werken op basis van die informatie, teksten of documenten creëren.

De naam en het logo van Chiesi zijn gedeponeerde merken die niet zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Chiesi mogen worden gebruikt. Het gebruik of misbruik van de handelsmerken of enig ander materiaal is uitdrukkelijk verboden behoudens de hoger vermelde uitzonderingen, en wordt beschouwd als een inbreuk op de IP Rechten van Chiesi, onverminderd het recht van Chiesi om ook de schending van andere wettelijke bepalingen op te werpen.

  1. Toepasselijk recht en forumbeding

Het ontwerp van deze website en zijn inhoud gebeurden in overeenstemming met de Belgische wetgeving. Hoewel de informatie op deze website ook toegankelijk is voor gebruikers buiten België, is de informatie uitsluitend bestemd voor personen die in België zijn gevestigd. Chiesi is niet verantwoordelijk voor de naleving van de regelgeving die toepasselijk is in andere landen dan België, dewelke mogelijk kunnen afwijken van de Belgische wettelijke vereisten. De Gebruiksvoorwaarden en het gebruik van de website zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Alle geschillen m.b.t. deze website behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de Belgische rechtbanken gevestigd in Brussel.

  1. Afsplitsbaarheid van de clausules van de Gebruiksvoorwaarden

Indien een bepaling van de Gebruiksvoorwaarden onwettelijk, nietig of onafdwingbaar zou zijn, zal deze bepaling als niet-geschreven geacht worden, zonder daarbij de geldigheid en afdwingbaarheid van alle overblijvende bepalingen aan te tasten. Indien één van de bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden nietig wordt geacht, dan zal deze zo mogelijk worden vervangen door een wettelijk aanvaarde bepaling die zo dicht mogelijk de bedoeling van de nietig geachte bepaling benadert.

Copyright© 2021 Chiesi NV/SA. Alle rechten voorbehouden.